สมัครงาน

ตำแหน่งการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• สร้างคอนเทนท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
• วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย มาใช้ในการวางแผนการตลาด
• วางแผนงานการจัดกิจกรรมการตลาด และงานขาย
• ดูแลงาน Event ประสานงานทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
• จัดทำกิจกรรม CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อการจัดการ และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
• จัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
• วางแผนการเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้แก่ลูกค้า
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ / มีผู้สอนงาน)
• ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
• สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
• มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
• มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
• มีประสบการณ์ด้านระบบสายสัญญาณ (Cabling) หรืออุปกรณ์ Hub/Switch หรือการ Comply ตาม TOR จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้าน Network หรือได้รับ Certificate หรือ IT Support จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน

• ประเภทของงาน : งานประจำ
• จำนวน : 1 อัตรา
• เพศ : ชาย/หญิง
• เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
• ประสบการณ์ : 0 – 2 ปี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สถานที่ : กทม. (สาทร)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• สาขา : การตลาด คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งวิศวกร

คุณสมบัติ

• มีทักษะการสื่อสารดี มีใจรักงานบริการ และมีทัศนคติในด้านบวก
• มีความสามารถในการนำเสนอบริษัทฯและผลิตภัณฑ์ที่ขายได้เป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้คำปรึกษารวมถึงแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำการสอนวิธีการใช้งานรวมถึงเทคนิคต่างๆของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเข้าใจได้
• สามารถสนับสนุนการขายและนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ได้
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ / มีผู้สอนงาน)
• ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
• สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
• มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
• มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
• มีประสบการณ์ด้านระบบสายสัญญาณ (Cabling) หรืออุปกรณ์ Hub/Switch หรือการ Comply ตาม TOR จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ด้าน Network หรือได้รับ Certificate หรือ IT Support จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน

• ประเภทของงาน : งานประจำ
• จำนวน : 1 อัตรา
• เพศ : ชาย
• เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
• ประสบการณ์ : 0 – 2 ปี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สถานที่ : กทม. (สาทร)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขา : โทรคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน

• เงินเดือนประจำ(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
• เงินโบนัสประจำปี
• ประกันอุบัติเหตุ
• งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ตามยอดขาย)
• และอื่นๆ

ฝ่ายขาย และ ประสานงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• สนับสนุนและประสานงานระหว่างทีมขาย
• ดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น
• ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆภายในและภายนอกองค์กร
• จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานขาย
• ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า และบริการของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เฉพาะมีงาน Event หรือ ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเท่านั้น)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office เบื้องต้น ได้แก่ MS Word, Excel, PowerPoint ได้
• สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในสถานะที่เป็นผู้ตาม หรือ เป็นผู้นำในโปรเจคอื่นๆได้ดี
• มีทัศนคติที่ดี เป็นคนคิดบวก และสามารถทำงานหนัก หรือ งานที่มีความกดดัน มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดได้
• มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี (Negotiation)
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้ร่วมงานได้ และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาจำกัด
• สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพื้นฐาน

• ประเภทของงาน : งานประจำ
• จำนวน : 2 อัตรา
• เพศ : หญิง
• เงินเดือน(บาท) : สามารถเจราจาต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ
• ประสบการณ์ : 0 – 2 ปี
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
• สถานที่ : กทม. (สาทร)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• สาขา : ทุกสาขา
• คณะ : หรือ สาขา / คณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Buy now
ไทย